index
NameDescriptionOwnerIdleLinks
pugl.gitPugl GUI libraryd@drobilla.net3 hourssummarylogtree
autowafAutowaf utilities for wafd@drobilla.net7 dayssummarylogtree
jalv.gitJalv LV2 hostd@drobilla.net11 dayssummarylogtree
drobillad.gitLAD meta-repository (all projects)d@drobilla.net4 weekssummarylogtree
ingen.gitIngen modular audio processord@drobilla.net4 weekssummarylogtree
sratom.gitSratom LV2 atom serialisation libraryd@drobilla.net4 weekssummarylogtree
suil.gitSuil GUI embedding libraryd@drobilla.net4 weekssummarylogtree
lilv.gitLilv LV2 host libraryd@drobilla.net4 weekssummarylogtree
sord.gitSord RDF data structured@drobilla.net4 weekssummarylogtree
serd.gitSerd RDF serialisation libraryd@drobilla.net4 weekssummarylogtree
zix.gitZix portable data structure and utility libraryd@drobilla.net2 monthssummarylogtree
ganv.gitGanv canvas widgetd@drobilla.net3 monthssummarylogtree
patchage.gitPatchage patch bayd@drobilla.net3 monthssummarylogtree
dotfiles.gitConfiguration filesd@drobilla.net3 monthssummarylogtree
raul.gitReal-time Audio Utility Libraryd@drobilla.net3 monthssummarylogtree
chilbert.gitCompact Hilbert Indicesd@drobilla.net18 monthssummarylogtree
omins.lv2.gitOmins plugins for modular LV2 hostsd@drobilla.net19 monthssummarylogtree
mda.lv2.gitMDA plugins LV2 portd@drobilla.net19 monthssummarylogtree
fomp.lv2.gitFomp LV2 pluginsd@drobilla.net19 monthssummarylogtree
blop.lv2.gitBlop LV2 pluginsd@drobilla.net19 monthssummarylogtree
machina.gitMachina generative MIDI sequencerd@drobilla.net19 monthssummarylogtree
matriseq.lv2.gitMatriseq LV2 step sequencerd@drobilla.net3 yearssummarylogtree
resp.gitResp programming languaged@drobilla.net5 yearssummarylogtree
gst-plugins-badLV2 for GStreamer (SoC 2009)dave@drobilla.net10 yearssummarylogtree