summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/ingen.ttl
AgeCommit message (Collapse)AuthorFilesLines
2009-12-08Fix syntax error.David Robillard1-1/+1
git-svn-id: http://svn.drobilla.net/lad/trunk/ingen@2295 a436a847-0d15-0410-975c-d299462d15a1
2009-11-09Fix tabs in ingen.ttl.David Robillard1-9/+9
git-svn-id: http://svn.drobilla.net/lad/trunk/ingen@2234 a436a847-0d15-0410-975c-d299462d15a1
2009-11-09Add seeAlso link for me.David Robillard1-1/+2
git-svn-id: http://svn.drobilla.net/lad/trunk/ingen@2233 a436a847-0d15-0410-975c-d299462d15a1
2009-11-09Add description file with DOAP and host-info information.David Robillard1-0/+43
git-svn-id: http://svn.drobilla.net/lad/trunk/ingen@2232 a436a847-0d15-0410-975c-d299462d15a1