summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/module/global.hpp
AgeCommit message (Collapse)AuthorFilesLines
2009-06-03Organize ingen_module like other modules.David Robillard1-33/+0
git-svn-id: http://svn.drobilla.net/lad/trunk/ingen@2080 a436a847-0d15-0410-975c-d299462d15a1
2009-05-13Update copyright dates.David Robillard1-1/+1
git-svn-id: http://svn.drobilla.net/lad/trunk/ingen@2000 a436a847-0d15-0410-975c-d299462d15a1
2009-05-13Strip trailing whitespace.David Robillard1-3/+3
git-svn-id: http://svn.drobilla.net/lad/trunk/ingen@1999 a436a847-0d15-0410-975c-d299462d15a1
2008-09-30Flatten ingen source directory heirarchy a bit.David Robillard1-0/+33
git-svn-id: http://svn.drobilla.net/lad/trunk/ingen@1551 a436a847-0d15-0410-975c-d299462d15a1