summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/rdf
AgeCommit message (Collapse)AuthorFilesLines
2012-04-22Move schema and internals definitions to ingen.lv2 bundle.David Robillard2-257/+0
git-svn-id: http://svn.drobilla.net/lad/trunk/ingen@4238 a436a847-0d15-0410-975c-d299462d15a1
2011-09-28Make ontology more proper and OWLey.David Robillard1-16/+19
git-svn-id: http://svn.drobilla.net/lad/trunk/ingen@3499 a436a847-0d15-0410-975c-d299462d15a1
2011-04-16Update copyright headersDavid Robillard2-2/+2
git-svn-id: http://svn.drobilla.net/lad/trunk/ingen@3153 a436a847-0d15-0410-975c-d299462d15a1
2008-11-28Sane ontology for internaals.David Robillard1-11/+12
git-svn-id: http://svn.drobilla.net/lad/trunk/ingen@1818 a436a847-0d15-0410-975c-d299462d15a1
2008-11-28Add Ingen ontology and internal node definitions.David Robillard2-0/+253
git-svn-id: http://svn.drobilla.net/lad/trunk/ingen@1817 a436a847-0d15-0410-975c-d299462d15a1